Print This Post Print This Post

منشور حقوق شهروندی سند ارتقاء فرهنگ اجتماعی است

سمنان

مویدی زاده فرماندار سرخه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرستان سرخه با بیان اینکه امروزه فرهنگ سازی در تمامی زمینه ها بیشترین تاثیر مطلوب را خواهد داشت گفت:منشور حقوق شهروندی سند مکتوب ارتقاء فرهنگ اجتماعی در‌ جامعه امروزی است
مویدی زاده گفت:صیانت از حقوق شهروندی به همراه ارتقاء فرهنگ اجتماعی تاثیر های گوناگونی بر جنبه های مختلف زندگی امروز اقشار مختلف جامعع خواهد داشت گفت:منشور حقوق شهروندی به دور از هرگونه دیدگاه سیاسی ترمیم کننده نواقص غفلت شده در حقوق شهروندی در جامعه امروزی است
وی همچنین افزود این منشور سندی مدون و برنامه ریزی شده است که توسط کارشناسان مجرب در این زمینه با نگاهی نوآورانه گردآوری شده است و می تواند در راستای افزایش رفاه اجتماعی تاثیر شایانی داشته باشد.
فرماندار سرخه با بیان اینکه حقوق شهروندی مقوله ای گسترده و وسیع است گفت:این سند مکتوب نیز ابعاد مختلفی داشته که باید با برگزاری کارگاه های آموزشی و کارشناسی ابعاد مختلف این سند ارتقاء فرهنگ‌عمومی توسط دستگاههای اجرایی شهرستان بررسی شده و نسبت به اجرای تمامی بندهای آن اقدام‌نمایند
وی در پایان افزود:اجرای کارگاره های آموزشی خانوادگی،نشستهای تخصصی،نمایشگاههای مصور در زمینه ارتقاء فرهنگ‌عمومی در شهرستان سرخه به صورت مصداقی در تمامی زمینه های غفلت شده حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید