فراخوان مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

دفتر پژوهش و آموزش، بر اساس نیازهای پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با انتشار فراخوانی از محققان و پژوهشگران برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی سال ۱۳۹۷ این نهاد دعوت کرد. […]