نشست کارگروه راهبردی توسعه مدیریت با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مدیر توسعه منابع راه و شهرسازی خراسان شمالی از برگزاری نشست کارگروه راهبردی توسعه مدیریت با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اداره کل راه و شهرسازی خراسان […]