رئیس اتاق سمنان در دادگاه عمومی ایوان کی مطرح کرد: خدمت مرکز داوری اتاق بازرگانی به فعالین اقتصادی

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان رئیس اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی سمنان نشست مشترکی با رئیس دادگاه عمومی ایوان کی و فرماندار گرمسار در […]