مهندس علی همتی:۱۲پروژه عمرانی در سکونتگاه های غیر رسمی بجنورد و شیروان انجام خواهد شد

۱۲پروژه عمرانی در جهت ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی بجنورد و شیروان در راه و شهرسازی خراسان شمالی رئیس اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی […]