تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز طرحهای اقتصادی مصوب نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران- سمنان

در رخداد بزرگ اقتصادی کشور با عنوان  همایش فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ایران ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ،  تربیت نیروی متخصص و ماهر […]