مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد: کارشناسان و گشت ۱۳۱ جهاد کشاورزی بجنورد در حال گشت زنی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی گفت: کارشناسان و گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی با دقت در […]