مهمترین فعالیت های پایگاه شهر تاریخی بلقیس اسفراین در سال ۱۳۹۶ تشریح شد

  مدیرپایگاه میراث فرهینگی شهر تاریخی بلقیس اسفراین از تشریح اقدامات صورتگرفته در  زمینه مطالعه و کاوش های باستان شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین خبر داد. به گزارش روابط عمومی […]