انتصاب سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوریهای نوین ساخت در راه و شهرسازی خراسان شمالی

  سرپرست اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : با صدورحکمی  از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان  ، سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان […]