اداره کل آمورش فنی و حرفه ای خراسان شمالی دستگاه برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان استان شد

در همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان شمالی ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بعنوان دستگاه برتر در رعایت حقوق مشتریان و مصرف کنندگان معرفی و […]