ارائه مقاله علمی کارکنان گازگلستان درپانزدهمین کنفرانس پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز در کشور برزیل

مقاله علمی ارائه شده زوج خوش آتیه همکاران ارجمند مهندس احسان حکیمی و مهندس پریناز سلیمانی بترتیب از کارکنان امور مهندسی و اجرای طرحها و امور پژوهش گازگلستان تحت عنوان […]