کِلیدَر بِیهق

کلیدر بیهق، روایت خانِ کَلمیشی کُرمانجهای شمال خراسان است و سردار گل محمد ،محمود دولت آبادی ،نویسنده رمان ده جلدی و زیبای کلیدر است، این رمان ازبزرگترین رمان  های اجتماعی […]